32 DE ANI DE ACTIVITATE
NR. 1 IN JUD. TIMIS
PESTE 8.000 DE CLIENTI
CALITATE GARANTATA
CERTIFICARE ISO 9001, 14001
AUTORIZAT ANRE
TEL/FAX
(0040) 0752199075
Bine ati venit!
 

VERIFICAREA INSTALATIILOR DE GAZE NATURALE

 
Verificarea instalatiilor de gaze naturale

1. Executantul verifică, în timpul realizării lucrărilor, respectarea prevederilor proiectului şi ale prezentei proceduri.

2 Pentru următoarele operaţiuni, rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces verbal de verificare, care se întocmeşte conform anexei:

* realizarea sudurilor;

* tipul şi calitatea izolaţiei anticorosive;

* respectarea distanţelor de siguranţă faţă de alte instalaţii;

* traversarea traseelor altor instalaţii;

* adâncimea de pozare a conductelor.

3. Unitatea de distribuţie controlează, în timpul execuţiei, calitatea lucrărilor pentru reţelele de distribuţie, sub aspectele pe care le consideră necesare.

4 Terminarea unei porţiuni de instalaţie, care se poate proba independent, constituie fază determinantă şi se supune verificării Inspecţiei de Stat în Construcţii.

5 Îmbinările care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noilor instalaţii la cele în funcţiune, se vor verifica în gaz la presiunea din conductă sau din instalaţie, după caz.

6 La punerea în funcţiune a staţiilor şi posturilor de reglare se efectuează următoarele operaţiuni:

* se verifică şi se închid toate armăturile staţiei sau postului de reglare;

* se verifică şi se închid toate punctele de ardere şi toate capetele instalaţiei;

* se deschide robinetul staţiei la branşament sau la instalaţia din amonte;

* se leagă instalaţiile în aval de staţia sau postul de reglare;

* se pune în funcţiune staţia, postul sau instalaţia de utilizare.

7. La punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare, se urmăreşte comportarea regulatoarelor, arzătoarelor şi aparatelor de utilizare, verificându-se stabilitatea şi aspectul calitativ al flăcării, cu:

* toate arzătoarele şi aparatele consumatoare în funcţiune;

* un singur arzător în funcţiune (cu debitul cel mai mic din instalaţia).

8. La fiecare arzător şi aparat se verifică modul în care se face evacuarea gazelor de ardere, în următoarele situaţii:

* funcţionarea individuală a arzătoarelor şi aparatelor;

* funcţionarea simultană a tuturor arzătoarelor şi aparatelor, în cazul racordării la acelaşi coş de fum a mai multor aparate consumatoare de gaze.

9 În cazul funcţionării defectuoase a evacuării gazelor arse se procedează la:

* amânarea punerii în funcţiune, până la remedierea canalelor sau coşului de fum;

* sigilarea robinetelor arzătorului sau aparatului în cauză.

10 Toate staţiile şi posturile de reglare, indiferent de capacitate, se revizuiesc, pe bază de program, cel puţin o dată pe an.

11. Revizia staţiilor şi posturilor de reglare constă din:

- verificarea etanşeităţii, înlocuirea pieselor şi garniturilor uzate;

- curăţirea şi ungerea mecanismelor;

- verificarea şi reglarea funcţionării regulatoarelor, armăturilor de închidere şi de siguranţă;

- verificarea şi remedierea funcţionării filtrelor şi manometrelor, după caz;

- vopsirea aparaturii, după caz;

- verificarea şi remedierea părţii de construcţie, încălzire, ventilare, iluminare, curăţenie, degajarea spaţiilor exterioare, după caz.

12 Data de efectuare a reviziei se înscrie de executant în fişa staţiei, respectiv a postului de reglare.

13. Operaţiile de revizie a staţiilor şi posturilor de reglare se încep după anunţarea consumatorilor pentru întreruperea sau reducerea alimentării cu gaze naturale, cu cel puţin 24 de ore înainte.

14. Dacă la efectuarea operaţiilor de revizie este necesară oprirea staţiei sau postului de reglare, repunerea în funcţiune se face după obţinerea confirmării scrise a delegatului consumatorului, care garantează că robinetele tuturor punctelor de ardere sunt închise.

15. În timpul operaţiilor de revizie, la staţiile de reglare se asigură permanenta ventilare a încăperii.

16 Remedierea defecţiunilor la instalaţia electrică a staţiilor de reglare se face după scoaterea de sub tensiune acesteia şi numai de personalul autorizat, în prezenţa unui delegat al unităţii distribuitoare.

17. Controlul etanşeităţii pieselor de legătură se face cu spumă de săpun.

Este strict interzis controlul etanşeităţii cu flacără.

18. Manevrarea şi folosirea ocolitorului precum şi a refulatoarelor staţiilor de reglare de persoane din afara unităţii distribuitoare, este interzisă. Robinetele de pe ocolitor se sigilează pe poziţia închis.

19 În situaţii deosebite, cu acceptul furnizorului, consemnat prin proces verbal tip, pentru asigurarea continuităţii alimentării cu gaze, manevrarea ocolitorului se face pentru perioade strict limitate de personalul autorizat al consumatorului, instruit în acest sens.

20. Depozitarea materialelor în clădirile staţiile de reglare sau în apropiere, este interzisă până la următoarele distanţe:

* 10 m pentru materiale incombustibile;

* 40 m pentru materiale combustibile;

21. Verificarea periodică a instalaţiilor de utilizare se face conform instrucţiunilor specifice şi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:

- verificarea agregatelor, aparatelor de utilizare, arzătoarelor şi a stării garniturilor de etanşare;

- curăţirea arzătoarelor şi înlocuirea celor defecte, neomologate sau, după caz, fără agrement tehnic de utilizare;

- verificarea stabilităţii pe suporturi a conductelor montate aparent;

- verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor, cu spumă de apă cu săpun, la presiunea gazului din instalaţie;

- verificarea funcţionării instalaţiilor şi dispozitivelor auxiliare de pe instalaţia de utilizare şi de pe instalaţia de alimentare cu energie electrică a acesteia, după caz;

- verificarea aparatelor de măsură, control, reglare şi de siguranţă;

- desfiinţarea punctelor de consum fără aprobare legală şi deconectarea tuturor ramificaţiilor pentru acestea;

- verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare ale beneficiarului;

- verificarea tirajului coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse;

- verificarea stării răsuflătorilor;

- remedierea tuturor defecţiunilor constatate şi înlocuirea elementelor defecte, fiind interzise cu desăvârşire soluţiile provizorii;

- verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturile de reglare.

22. Verificarea mijloacelor de măsură supuse obligatoriu controlului metrologic obligatoriu al statului, ce se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice.

23. Revizia periodică a instalaţiilor de utilizare constă din:

- efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea periodică; revizia din anul respectiv înlocuieşte verificarea;

- remedierea tuturor defecţiunilor constatate la revizie, fiind interzise soluţiile provizorii;

- efectuarea probei de presiune pentru etanşeitate la întreaga instalaţie;

- efectuarea probei de presiune pentru rezistenţă şi etanşeitate numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri sau modificări.

24. Probele de presiune se efectuează conform prevederilor din ˝Normativul pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale˝ – indicativ I 65, numai după demontarea contoarelor, scoaterea din funcţiune a instalaţiei şi blindarea acesteia.

25. Pentru verificarea şi revizia instalaţiilor de utilizare la care s-au efectuat şi modificări de traseu, se depun la furnizor dosare preliminare şi definitive ca pentru instalaţii noi, întocmite conform prevederilor ˝Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale˝.

26 Verificarea şi revizia instalaţiilor la care nu s-au făcut modificări, se face pe baza dosarelor tehnice existente la furnizor şi la beneficiar.

27. Pentru probele de presiune se întocmeşte proces verbal de recepţie tehnică, conform prevederilor din ˝Normativul pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale˝ - indicativ I 6.

28 Efectuarea verificărilor şi a reviziilor se consemnează în fişa instalaţiei conform anexelor din cadrul NTPEE 2008, care se păstrează la beneficiar, iar un exemplu se trimite la unitatea distribuitoare .

29. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor verificate sau revizuite la care s-au efectuat şi modificări de traseu, se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru instalaţiile noi.

30. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor după efectuarea reviziei, după repararea unei defecţiuni sau întreruperi accidentale, se face conform instrucţiunilor specifice de utilizare şi exploatare, numai după:

- efectuarea controlului funcţionării aparatelor de măsură, control, reglare şi siguranţă de pe instalaţie;

- verificarea punerii în poziţia închis a tuturor armăturilor de la aparatele de utilizare.

31. Beneficiarii stabilesc planuri de acţiune pentru prevenirea pierderilor materiale şi accidentelor umane în cazul accidentelor în alimentarea cu gaze, instruind personalul propriu în vederea aplicării lor.

32. La întreruperea accidentală a furnizării gazelor, beneficiarii închid robinetele de pe conductele de alimentare şi iau măsurile prevăzute în instrucţiunile tehnice proprii de exploatare după caz.

 

 
 
ABONARE
NEWSLETTER
© Copyright 2024 Instgat Srl. Toate drepturile rezervate